திருப்பதி ஸ்ரீ வெங்கடாசலாபதி ஜீவ சரித்திரம் பகுதி 10 ******************…

🌹 திருப்பதி ஸ்ரீ வெங்கடாசலாபதி 🌹
🍁ஜீவ சரித்திரம் பகுதி 10 🌹
******************************************************************
🙏சிவபெருமான் பிரம்மன் வந்த விவரத்தை கேட்டு அறிந்து கொண்டார். ஆனால் அவரோ சற்றும் பதட்டப்படவில்லை. அவர் கூறினார்
“பிரும்மனே, கவலைப்பட வேண்டாம். லஷ்மி தேவியும் மனம்… More

🌹 Tirupathi Sri Venkateswara 🌹
🍁 Life History Part 10 🌹
******************************************************************
🙏 Lord Shiva heard the details of Brahma’s arrival and learned. But he wasn’t nervous. He said it
′′ Brummane, don’t worry. Lakshmi Devi is also heartbroken and sitting in a forest in a town called Kol Laburam. Even she is not able to bear the separation of Vishnu. She is trying to reach Vishnu again..”
🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾
′′ But since she left Vishnu, she cannot reach him immediately. It needs to be atonement for it. This is fate. That’s why she’s sitting on the penance. Everything that happens is the reason for the fate of Vishnu and Lakshmi..”
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
′′ The first part of the Sage started with the Yaga of the Sage, according to the rule that they should enjoy it and reunite it. We can reach Lakshmi again only in that avatar of Srinivasa in Vishnu land..”
′′ So Vishnu and Lakshmi should again take incarnation in the form of human being and understand their power and express their power. Until then we have to wait patiently. ” he said.
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
After hearing this, Naradhar and Brahma got a cry. Naradhar was asked that I was the reason for such a thing to happen unnecessarily, but now there is no time to think about it.
Lord Shiva convinced Brahma who asked Lord Shiva to give food to Lord Shiva who is starving now, ′′ The thing that we have to do immediately is to arrange for food
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
Since Vishnu is on earth now, we can only do that by taking the image of the earth. The only way for that is to agree with Lakshmi to do this thing. So they took her too and decided to go to earth and do something.
🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂
On the way to see Lakshmi, what image should we take and stay in the forest? They thought differently about how to feed Vishnu. All three of them reached the place where they were in Lakshmi Tavam.
Lakshmi Devi also got nervous to tell what happened after waking up Lakshmi from the penance. She asked Siva Peruma to save him and keep me together with him.
Lord Shiva said to Lakshmi ′′ Okay you bring a goat and an avatar. Me and Pirumma performed as calf and cow. Drive us and sell us to the king of this town..”
🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑
′′ A shepherd drives the cows in his barn every day to feed the grass. When he takes the cows, Narada should distract him and make him come into this forest every day..”
🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
′′ When I come into the forest, I will go to the place where Vishnu is present and give him milk as food. After that, when she takes incarnation as Srinivasa, if you become the daughter of Aakasarajar, then we are arranging to marry her When she heard that, Lakshmi Devi was happy and immediately she appeared there in an idichi role as they said, Shiva, Pirumma and cow became calf.
🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌
But then they are not going to marry Lakshmi Devi immediately. I don’t want to tell you that Vishnu who is Srinivasara will be attached to Lakshmi’s vice-avatar Padmavathi Devi in the next few days to fulfill the promise given to Vedavati in his previous birth. They thought that if they do so, the thing will be spoiled.
🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋
Next issue how to kill cows in the king’s palace? Lakshmi Devi, who was in the role of goat, drove cow and calf into the city and started selling milk to many near the palace.
She lamented that she couldn’t maintain them with all those who came, so she was ready to sell them. Many wanted to buy it because the cow was giving a large cattle of milk at the same time and the cows were beautiful.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
But Lakshmi, who was in the form of interference, refused to accept them that the price they came to pay was very low.
The news reached the king’s ears already. As if it was told that day only, the king got his birthday. To tell the king that if the king buys a new cow with a calf and performs pooja for them in the palace, he will be lucky.
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
The king has ordered to pay the cow and the calf from the buffalo, whatever the price is asked. In this way the cow and the calf came to the palace and joined the cows from there. After selling it to the king, Lakshmi Devi went back to the forest.
🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
According to the arrangement made from the next day, when the royal palace shepherd goes to the forest for herding cows, Narada went to the forest in another costume like a shepherd and made friendship with him.
As he was talking, he distracted the path he was going and arranged to feed the cows where Vishnu was sitting. Because there were lots of grass there, the buffalo also sat under a tree and pastured the cows on the grass in the area.
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳
The cow and calf who used the moment well, Shiva and Bhrumma went near the pit where Vishnu was sitting and made a hole on it, then they poured milk in Vishnu’s mouth and strengthened him.
Even though Vishnu also drank the milk as Lakshmi and Lakshmi, he sat there forgetting himself. Next job is to get him out of the pit. Those who thought what to do for it had to deal with another idea.
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐
After a few days, the milk that the cow’s stains will be reduced. So the cow shepherd started to notice if the cow is eating grass well.
That is why the shepherd one day suddenly the cow and the calf went near the pit and was amazed to see the milk in a hole in it every day.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
So he dragged them to a different place to prevent it but somehow they turned his attention and found them milking.
He observed for a few days, and when he looked there, he saw a big cancer and a voice coming from inside, he arranged the message to get the attention of the king.
🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋
Peacock and others didn’t believe it first. But those in the industry continue to say that the cow has reduced the milk sprinkling for a few days, and those who thought there was a reason for it, the next day they decided to go to the place where the cow and the calf eats the milk and see what is in the pit.
Life history part 10 will continue tomorrow…
🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎
Rajadhi Rajan Kaliyuga Varathan Srinivasa
🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎

Translated from Tamil

5 thoughts on “திருப்பதி ஸ்ரீ வெங்கடாசலாபதி ஜீவ சரித்திரம் பகுதி 10 ******************…”

Comments are closed.