ஹரி ஓம் நம சிவாய *கோயில்களுக்குச் செல்ல குழந்தைகளை பழக்குங்கள்* கோயில்களுக்…

🤘🐚ஹரி ஓம் நம சிவாய🔱🤘
*கோயில்களுக்குச் செல்ல குழந்தைகளை பழக்குங்கள்*
கோயில்களுக்கு குழந்தைகளை அழைத்து செல்வதால் பல்வேறு நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன .
அதற்கான அறிவியல் காரணங்களை பார்க்கலாம் .
1. பூமியின் காந்த அலைகள் அதிகம் வீசப்படும் இடங்களில்தான் கோயில்கள் இருக்கும் .
2. கோயில்களில் நேர்மறை ஆற்றல்… More

🤘🐚 Hari Om Namah Shivaya 🔱🤘
* Practice children to go to temples *
Taking children to temples has many benefits.
Let’s see the scientific reasons for that.
1. Temples will be in the places where the magnetic waves of the earth are thrown.
As there is a lot of positive energy in 2. temples, there will be good morals and thinking from childhood.
3. The magnetic waves and positive energy are found around the Thirumeni, which is known as pregnancy or moolasthanam.
The copper plates below the 4. source of Thirumeni will multiply the positive energy below.
. 5. The power in the corner is available to the devotees who come out through the door and worship the Lord from the left and right of the door.
That’s why there’s no windows in the corner.
6. This is the reason for the light of the temple from left to right. This is the orbit of the universal power.
According to that, the power comes to the body when it is rotating the source.
7. This energy is available to the body, mind and brain.
8. The solution given by adding flowers, gambling, basil, saffron, cloves can cause immune system.
9. This solution cleanses mouth odor, tooth cleanses and blood.
So, no disease will be affected from childhood to adult.
This is the main reason for some temples not to wear shirt over 10. temples.
It is worldly life that the energy that enters through the chest nest and reaches your body.
11. Though travelled from several miles away, it is remarkable that when you get the darshan of the Lord, a soft thrill and a kind of relief in the body is the reason for the source of the temple and the power in it.
12. The riots in the temple tower are the best electrical smuggling to avoid the risk of thunder attack in the temple.
13. Going to the temple will not only clean the body, but also the mind and brain.
The power of unwanted thoughts to get away and make the mind a face from childhood.
That’s why we visit temples with family.
Let us make children also go to temple.
🤘🐚 Hari Om Namah Shivaya 🔱🤘

Translated from Tamil

Image may contain: one or more people and people standing